Có 1 kết quả:

Bào luó tíng

1/1

Bào luó tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Borodin (name)
(2) Alexander Porfirevich Borodin (1833-1887), Russian chemist and composer