Có 1 kết quả:

guī yú

1/1

guī yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) salmon
(2) trout