Có 1 kết quả:

jié qí tíng

1/1

jié qí tíng

giản thể

Từ điển phổ thông

tên đất (nay thuộc huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc)