Có 1 kết quả:

xiǎn shǎo

1/1

xiǎn shǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very few
(2) rarely