Có 1 kết quả:

xiǎn shǎo ㄒㄧㄢˇ ㄕㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) very few
(2) rarely