Có 1 kết quả:

shí yú

1/1

shí yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Reeves shad (Tenualosa reevesii)