Có 1 kết quả:

áo bèi fù shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

debt as heavy as a mountain on a turtle's back