Có 1 kết quả:

lín zhuàng xì bāo ái

1/1

Từ điển Trung-Anh

squamous cell carcinoma