Có 1 kết quả:

niǎo shì

1/1

niǎo shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) damn thing
(2) (not one's) goddamn business