Có 1 kết quả:

niǎo qiāng

1/1

niǎo qiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flintlock musket
(2) fowling piece (shotgun)
(3) air gun