Có 1 kết quả:

niǎo shòu sàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to scatter like birds and beasts