Có 1 kết quả:

niǎo jìn gōng cáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. the birds are over, the bow is put away (idiom); fig. to get rid of sb once he has served his purpose

Một số bài thơ có sử dụng