Có 1 kết quả:

niǎo kàn

1/1

niǎo kàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get a bird's-eye view
(2) bird's-eye view
(3) broad overview