Có 1 kết quả:

niǎo yǔ huā xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. birdsong and fragrant flowers (idiom); fig. the intoxication of a beautiful spring day

Một số bài thơ có sử dụng