Có 1 kết quả:

fèng huáng

1/1

fèng huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) phoenix
(2) firebird