Có 1 kết quả:

Fèng shān

1/1

Fèng shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Fengshan county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi
(2) Fengshan city in Taiwan

Một số bài thơ có sử dụng