Có 1 kết quả:

míng dí

1/1

míng dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoot
(2) to whistle

Một số bài thơ có sử dụng