Có 1 kết quả:

Yā piàn Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Opium Wars of 1840-1842 and 1860-1861