Có 1 kết quả:

yā zǐ dàn

1/1

yā zǐ dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

balut (boiled duck egg with a partly-developed embryo, which is eaten from the shell)