Có 1 kết quả:

péng niǎo

1/1

péng niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roc (mythical bird of prey)
(2) great talent