Có 1 kết quả:

què yā

1/1

què yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common goldeneye (Bucephala clangula)