Có 1 kết quả:

yuān chú

1/1

yuān chú

phồn thể

Từ điển phổ thông

(một loài chim phượng)

Một số bài thơ có sử dụng