Có 1 kết quả:

méi
Âm Pinyin: méi
Tổng nét: 20
Bộ: niǎo 鳥 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ丨一ノ丨フ一一一ノ丨フ一一一フ丶丶丶丶
Thương Hiệt: AUHAF (日山竹日火)
Unicode: U+9DA5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Nôm: mi
Âm Quảng Đông: mei4

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

babbler (bird)

Từ ghép 144

bái diǎn zào méi 白點噪鶥bái ěr qí méi 白耳奇鶥bái fù fèng méi 白腹鳳鶥bái fù yōu méi 白腹幽鶥bái guān zào méi 白冠噪鶥bái hóu zào méi 白喉噪鶥bái jiá zào méi 白頰噪鶥bái jǐng zào méi 白頸噪鶥bái kuàng bān chì méi 白眶斑翅鶥bái kuàng què méi 白眶雀鶥bái lǐng fèng méi 白領鳳鶥bái méi què méi 白眉雀鶥bái tóu jú méi 白頭鶪鶥bái xiàng fèng méi 白項鳳鶥bān bèi zào méi 斑背噪鶥bān chì liáo méi 斑翅鷯鶥bān hóu xī méi 斑喉希鶥bān jǐng suì méi 斑頸穗鶥bān xié jī méi 斑脅姬鶥bān xiōng gōu zuǐ méi 斑胸鉤嘴鶥bān xiōng zào méi 斑胸噪鶥bǎo xìng méi què 寶興鶥雀cháng wěi liáo méi 長尾鷯鶥cháng wěi qí méi 長尾奇鶥cháng zuǐ gōu zuǐ méi 長嘴鉤嘴鶥cháng zuǐ liáo méi 長嘴鷯鶥chéng chì zào méi 橙翅噪鶥chì wěi zào méi 赤尾噪鶥chún sè zào méi 純色噪鶥dà cǎo méi 大草鶥dà zào méi 大噪鶥dàn hóu liáo méi 淡喉鷯鶥dàn lǜ jú méi 淡綠鶪鶥diàn guān zào méi 靛冠噪鶥duǎn wěi jiāo méi 短尾鷦鶥duǎn wěi liáo méi 短尾鷯鶥gāo shān què méi 高山雀鶥hè dǐng què méi 褐頂雀鶥hè liǎn què méi 褐臉雀鶥hè tóu fèng méi 褐頭鳳鶥hè tóu què méi 褐頭雀鶥hè xié què méi 褐脅雀鶥hè xiōng zào méi 褐胸噪鶥hēi dǐng qí méi 黑頂奇鶥hēi dǐng zào méi 黑頂噪鶥hēi é fèng méi 黑額鳳鶥hēi é shān zào méi 黑額山噪鶥hēi hóu zào méi 黑喉噪鶥hēi kē suì méi 黑頦穗鶥hēi liǎn zào méi 黑臉噪鶥hēi lǐng zào méi 黑領噪鶥hēi méi què méi 黑眉雀鶥hēi tóu qí méi 黑頭奇鶥hēi tóu suì méi 黑頭穗鶥hóng chì jú méi 紅翅鶪鶥hóng chì sǒu méi 紅翅藪鶥hóng dǐng méi 紅頂鶥hóng é suì méi 紅額穗鶥hóng tóu suì méi 紅頭穗鶥hóng tóu zào méi 紅頭噪鶥hóng zuǐ gōu zuǐ méi 紅嘴鉤嘴鶥Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi 華南斑胸鉤嘴鶥huáng hóu què méi 黃喉雀鶥huáng hóu zào méi 黃喉噪鶥huáng jǐng fèng méi 黃頸鳳鶥huáng zhì sǒu méi 黃痣藪鶥huī chì zào méi 灰翅噪鶥huī fù zào méi 灰腹噪鶥huī kuàng què méi 灰眶雀鶥huī qí méi 灰奇鶥huī tóu bān chì méi 灰頭斑翅鶥huī tóu què méi 灰頭雀鶥huī tóu sǒu méi 灰頭藪鶥huī xié zào méi 灰脅噪鶥huī xiōng sǒu méi 灰胸藪鶥huī yán jiāo méi 灰岩鷦鶥huǒ wěi lǜ méi 火尾綠鶥huǒ wěi xī méi 火尾希鶥jiàn zuǐ méi 劍嘴鶥jīn chì zào méi 金翅噪鶥jīn é què méi 金額雀鶥jīn tóu suì méi 金頭穗鶥jīn xiōng què méi 金胸雀鶥jīn yǎn méi què 金眼鶥雀lán chì xī méi 藍翅希鶥lán chì zào méi 藍翅噪鶥lì bèi qí méi 栗背奇鶥lì é jú méi 栗額鶪鶥lì ěr fèng méi 栗耳鳳鶥lì hóu jú méi 栗喉鶪鶥lì jiá zào méi 栗頰噪鶥lì jǐng zào méi 栗頸噪鶥lì sè qí méi 麗色奇鶥lì sè zào méi 麗色噪鶥lì tóu què méi 栗頭雀鶥lì xīng liáo méi 麗星鷯鶥lì xīng zào méi 麗星噪鶥lín xiōng jiāo méi 鱗胸鷦鶥lǐng jú méi 領鶪鶥Lù dé què méi 路德雀鶥máo wén cǎo méi 矛紋草鶥Nǎo méng duǎn wěi méi 瑙蒙短尾鶥Ní bó ěr jiāo méi 尼泊爾鷦鶥Nòng gǎng suì méi 弄崗穗鶥shān méi 山鶥shān zào méi 山噪鶥Tái wān bái hóu zào méi 臺灣白喉噪鶥Tái wān bān chì méi 臺灣斑翅鶥Tái wān bān xiōng gōu zuǐ méi 臺灣斑胸鉤嘴鶥Tái wān jiāo méi 臺灣鷦鶥Tái wān què méi 臺灣雀鶥Tái wān zōng jǐng gōu zuǐ méi 臺灣棕頸鉤嘴鶥Tái wān zōng zào méi 臺灣棕噪鶥tiáo wén zào méi 條紋噪鶥wén hóu fèng méi 紋喉鳳鶥wén tóu bān chì méi 紋頭斑翅鶥wén xiōng bān chì méi 紋胸斑翅鶥wén xiōng jiāo méi 紋胸鷦鶥wén xiōng méi 紋胸鶥xī nán lì ěr fèng méi 西南栗耳鳳鶥xì wén zào méi 細紋噪鶥xiǎo hēi lǐng zào méi 小黑領噪鶥xiǎo lín xiōng jiāo méi 小鱗胸鷦鶥xiē zuǐ liáo méi 楔嘴鷯鶥xiù é bān chì méi 鏽額斑翅鶥xiù liǎn gōu zuǐ méi 鏽臉鉤嘴鶥yǎn wén zào méi 眼紋噪鶥yín ěr zào méi 銀耳噪鶥yìn miǎn hè tóu què méi 印緬褐頭雀鶥Yù Shān què méi 玉山雀鶥Yù Shān zào méi 玉山噪鶥zá sè zào méi 雜色噪鶥zōng cǎo méi 棕草鶥zōng fù jú méi 棕腹鶪鶥zōng gāng fèng méi 棕肛鳳鶥zōng hóu què méi 棕喉雀鶥zōng jǐng gōu zuǐ méi 棕頸鉤嘴鶥zōng kē zào méi 棕頦噪鶥zōng tóu gōu zuǐ méi 棕頭鉤嘴鶥zōng tóu què méi 棕頭雀鶥zōng tóu yōu méi 棕頭幽鶥zōng tún zào méi 棕臀噪鶥zōng xiōng yǎ méi 棕胸雅鶥zōng zào méi 棕噪鶥