Có 1 kết quả:

yīng niǎo

1/1

yīng niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oriole
(2) bird