Có 1 kết quả:

liáo gē

1/1

liáo gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) hill myna (Gracula religiosa)