Có 1 kết quả:

jiù niǎo

1/1

jiù niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vulture