Có 1 kết quả:

yīng zuǐ dòu

1/1

yīng zuǐ dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chickpea (Cicer arietinum)
(2) garbanzo bean