Có 1 kết quả:

yì ér

1/1

yì ér

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chim én, chim yến

Một số bài thơ có sử dụng