Có 1 kết quả:

lú sī

1/1

lú sī

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bói cá

Một số bài thơ có sử dụng