Có 1 kết quả:

yīng wǔ rè

1/1

yīng wǔ rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) psittacosis
(2) ornithosis
(3) parrot fever