Có 1 kết quả:

yīng wǔ luó

1/1

yīng wǔ luó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nautilus
(2) ammonite (fossil spiral shell)