Có 2 kết quả:

diǎoniǎo
Âm Pinyin: diǎo, niǎo
Tổng nét: 5
Bộ: niǎo 鳥 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノフ丶フ一
Thương Hiệt: HVSM (竹女尸一)
Unicode: U+9E1F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: điểu
Âm Nôm: điểu
Âm Quảng Đông: niu5

Tự hình 3

Dị thể 4

1/2

diǎo

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鳥.

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 屌[diao3]
(2) penis

Từ ghép 1

niǎo

giản thể

Từ điển phổ thông

con chim

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鳥.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鳥

Từ điển Trần Văn Chánh

Chim.

Từ điển Trung-Anh

(1) bird
(2) CL:隻|只[zhi1],群[qun2]
(3) (dialect) to pay attention to
(4) (intensifier) damned
(5) goddam

Từ ghép 244

ài wū jí niǎo 爱屋及鸟àn gōng niǎo 暗公鸟àn guāng niǎo 暗光鸟àn lǜ xiù yǎn niǎo 暗绿绣眼鸟bái bān jūn jiàn niǎo 白斑军舰鸟bái bèi zhuó mù niǎo 白背啄木鸟bái chì zhuó mù niǎo 白翅啄木鸟bái fù hēi zhuó mù niǎo 白腹黑啄木鸟bái fù jūn jiàn niǎo 白腹军舰鸟bái hóu xī niǎo 白喉犀鸟bái méi zōng zhuó mù niǎo 白眉棕啄木鸟bái xiōng kǔ è niǎo 白胸苦恶鸟bái yāo wén niǎo 白腰文鸟bǎi líng niǎo 百灵鸟bǎi niǎo cháo fèng 百鸟朝凤bān chì liáng niǎo 斑翅椋鸟bān jī zhuó mù niǎo 斑姬啄木鸟bān liáng niǎo 斑椋鸟bān tóu dà cuì niǎo 斑头大翠鸟bān tóu lǜ nǐ zhuó mù niǎo 斑头绿拟啄木鸟bān wén niǎo 斑文鸟běi liáng niǎo 北椋鸟bèn niǎo xiān fēi 笨鸟先飞bó láo niǎo 伯劳鸟bǔ niǎo zhū 捕鸟蛛bù gǔ niǎo 布谷鸟cài niǎo 菜鸟cǎo mù niǎo shòu 草木鸟兽chā wěi tài yáng niǎo 叉尾太阳鸟chá xiōng bān zhuó mù niǎo 茶胸斑啄木鸟cháng wěi kuò zuǐ niǎo 长尾阔嘴鸟cháng wěi shān jiāo niǎo 长尾山椒鸟cháng zuǐ bǔ zhū niǎo 长嘴捕蛛鸟chì hóng shān jiāo niǎo 赤红山椒鸟chì xiōng nǐ zhuó mù niǎo 赤胸拟啄木鸟chì xiōng zhuó mù niǎo 赤胸啄木鸟chóng niǎo jiào shēng 虫鸟叫声chū tóu niǎo 出头鸟chún sè zhuó huā niǎo 纯色啄花鸟cuì niǎo 翠鸟dǎ niǎo 打鸟dà bān zhuó mù niǎo 大斑啄木鸟dà huáng guān zhuó mù niǎo 大黄冠啄木鸟dà huī zhuó mù niǎo 大灰啄木鸟dà jīn bèi zhuó mù niǎo 大金背啄木鸟dà nǐ zhuó mù niǎo 大拟啄木鸟dà péng niǎo 大鹏鸟dà zuǐ niǎo 大嘴鸟dài jú niǎo 戴菊鸟dī dì xiù yǎn niǎo 低地绣眼鸟dù dù niǎo 渡渡鸟dù juān niǎo 杜鹃鸟duǎn zuǐ shān jiāo niǎo 短嘴山椒鸟fàng niǎo 放鸟fēi niǎo 飞鸟Fēi niǎo Shí dài 飞鸟时代fěn hóng liáng niǎo 粉红椋鸟fěn hóng shān jiāo niǎo 粉红山椒鸟fēng niǎo 蜂鸟gū niǎo 孤鸟gǔ dào niǎo 古盗鸟guān bān xī niǎo 冠斑犀鸟guān niǎo 观鸟hǎi niǎo 海鸟hài niǎo 害鸟hǎo niǎo 好鸟hé píng niǎo 和平鸟hè hóu shí mì niǎo 褐喉食蜜鸟hè jiān niǎo 褐鲣鸟hēi guān liáng niǎo 黑冠椋鸟hēi hóu qián niǎo 黑喉潜鸟hēi lǐng liáng niǎo 黑领椋鸟hēi méi nǐ zhuó mù niǎo 黑眉拟啄木鸟hēi xiōng tài yáng niǎo 黑胸太阳鸟hēi zhuó mù niǎo 黑啄木鸟Hóng Guǎ fu niǎo 红寡妇鸟hóng hóu qián niǎo 红喉潜鸟hóng jiǎo jiān niǎo 红脚鲣鸟hóng jiǎo kǔ è niǎo 红脚苦恶鸟hóng jǐng lǜ zhuó mù niǎo 红颈绿啄木鸟hóng xié xiù yǎn niǎo 红胁绣眼鸟hóng xiōng zhuó huā niǎo 红胸啄花鸟hóng zuǐ liáng niǎo 红嘴椋鸟hóng zuǐ xiāng sī niǎo 红嘴相思鸟hòu niǎo 候鸟hòu zuǐ zhuó huā niǎo 厚嘴啄花鸟huā fù lǜ zhuó mù niǎo 花腹绿啄木鸟huā guān zhòu kuī xī niǎo 花冠皱盔犀鸟huā niǎo 花鸟huài niǎo 坏鸟huáng fù huā mì niǎo 黄腹花蜜鸟huáng fù zhuó huā niǎo 黄腹啄花鸟huáng gāng zhuó huā niǎo 黄肛啄花鸟huáng guān zhuó mù niǎo 黄冠啄木鸟huáng jǐng zhuó mù niǎo 黄颈啄木鸟huáng wén nǐ zhuó mù niǎo 黄纹拟啄木鸟huáng yāo tài yáng niǎo 黄腰太阳鸟huáng zuǐ lì zhuó mù niǎo 黄嘴栗啄木鸟huáng zuǐ qián niǎo 黄嘴潜鸟huī bèi liáng niǎo 灰背椋鸟huī fù xiù yǎn niǎo 灰腹绣眼鸟huī hóu shān jiāo niǎo 灰喉山椒鸟huī liáng niǎo 灰椋鸟huī shān jiāo niǎo 灰山椒鸟huī tóu liáng niǎo 灰头椋鸟huī tóu zhuó mù niǎo 灰头啄木鸟huǒ liè niǎo 火烈鸟huǒ wěi tài yáng niǎo 火尾太阳鸟jīn bèi sān zhǐ zhuó mù niǎo 金背三趾啄木鸟jīn dǐng dài jú niǎo 金顶戴菊鸟jīn hóu nǐ zhuó mù niǎo 金喉拟啄木鸟jīng gōng zhī niǎo 惊弓之鸟jīng niǎo 惊鸟jiǔ guān niǎo 九官鸟jiǔ tóu niǎo 九头鸟jiù niǎo 鹫鸟jù zuǐ niǎo 巨嘴鸟kàn niǎo rén 看鸟人kǒng niǎo 恐鸟lán ěr cuì niǎo 蓝耳翠鸟lán ěr nǐ zhuó mù niǎo 蓝耳拟啄木鸟lán hóu nǐ zhuó mù niǎo 蓝喉拟啄木鸟lán hóu tài yáng niǎo 蓝喉太阳鸟lán liǎn jiān niǎo 蓝脸鲣鸟lán zhěn huā mì niǎo 蓝枕花蜜鸟lǎo niǎo 老鸟léi niǎo 雷鸟lì fù wén niǎo 栗腹文鸟lì zhuó mù niǎo 栗啄木鸟liáng niǎo 椋鸟Liáo níng gǔ dào niǎo 辽宁古盗鸟lín fù lǜ zhuó mù niǎo 鳞腹绿啄木鸟lín hóu lǜ zhuó mù niǎo 鳞喉绿啄木鸟liú niǎo 留鸟liǔ léi niǎo 柳雷鸟lóng niǎo 笼鸟lóng niǎo jiàn yuán 笼鸟槛猿lǜ hóu tài yáng niǎo 绿喉太阳鸟māo shēng niǎo 猫声鸟mí niǎo 迷鸟míng niǎo 鸣鸟niǎo àn suān 鸟胺酸niǎo bù lā shǐ , jī bù shēng dàn 鸟不拉屎,鸡不生蛋niǎo bù shēng dàn 鸟不生蛋niǎo bù shēng dàn , gǒu bù lā shǐ 鸟不生蛋,狗不拉屎niǎo cháo 鸟巢niǎo chóng shū 鸟虫书niǎo chòng 鸟铳niǎo dào 鸟道niǎo fèn 鸟粪niǎo gān suān èr nà 鸟苷酸二钠niǎo jī 鸟击niǎo jī 鸟机niǎo jiǎo xià mù 鸟脚下目niǎo jiǎo yà mù 鸟脚亚目niǎo jìn gōng cáng 鸟尽弓藏niǎo kàn 鸟瞰niǎo kàn tú 鸟瞰图niǎo lèi 鸟类niǎo lèi xué 鸟类学niǎo lóng 鸟笼niǎo míng 鸟鸣niǎo piào lìng 鸟嘌呤niǎo qiāng 鸟枪niǎo qiāng huàn pào 鸟枪换炮niǎo qín 鸟禽niǎo què 鸟雀niǎo shì 鸟事niǎo shòu 鸟兽niǎo shòu sàn 鸟兽散niǎo wō 鸟窝niǎo wū 鸟屋niǎo yǎn 鸟眼niǎo yǎn wén 鸟眼纹niǎo yì 鸟疫niǎo yì yī yuán tǐ 鸟疫衣原体niǎo yǔ 鸟羽niǎo yǔ huā xiāng 鸟语花香niǎo zǎo pén 鸟澡盆niǎo zhuàn 鸟篆niǎo zuǐ 鸟嘴péng niǎo 鹏鸟pǔ tōng cuì niǎo 普通翠鸟pǔ tōng qián niǎo 普通潜鸟Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù 千鸟渊国家公墓qián niǎo 潜鸟qiāng dǎ chū tóu niǎo 枪打出头鸟qín niǎo 禽鸟què niǎo 雀鸟rén wèi cái sǐ , niǎo wèi shí wáng 人为财死,鸟为食亡rú niǎo shòu sàn 如鸟兽散sān bǎo niǎo 三宝鸟sān zhǐ cuì niǎo 三趾翠鸟sān zhǐ zhuó mù niǎo 三趾啄木鸟shāng gōng zhī niǎo 伤弓之鸟shǎng niǎo 赏鸟shè shuǐ niǎo 涉水鸟shén niǎo 神鸟shèng xián Kǒng zǐ niǎo 圣贤孔子鸟shǐ zǔ niǎo 始祖鸟shuāng jiǎo xī niǎo 双角犀鸟shuǐ niǎo 水鸟sī guāng liáng niǎo 丝光椋鸟sì niǎo kǒng lóng 似鸟恐龙Tái wān nǐ zhuó mù niǎo 台湾拟啄木鸟tài píng niǎo 太平鸟Tài píng Yáng qián niǎo 太平洋潜鸟tuó niǎo 鸵鸟tuó niǎo zhèng cè 鸵鸟政策wén bèi bǔ zhū niǎo 纹背捕蛛鸟wén xiōng zhuó mù niǎo 纹胸啄木鸟wū niǎo sī qíng 乌鸟私情xī niǎo 犀鸟xiǎo bān zhuó mù niǎo 小斑啄木鸟xiǎo huī shān jiāo niǎo 小灰山椒鸟xiǎo jūn jiàn niǎo 小军舰鸟xiǎo niǎo 小鸟xiǎo niǎo yī rén 小鸟依人xiǎo tài píng niǎo 小太平鸟xiǎo xīng tóu zhuó mù niǎo 小星头啄木鸟xīng tóu zhuó mù niǎo 星头啄木鸟xué niǎo 穴鸟yán léi niǎo 岩雷鸟yè niǎo 夜鸟yī shí èr niǎo 一石二鸟yì niǎo 益鸟yín ěr xiāng sī niǎo 银耳相思鸟yín xiōng kuò zuǐ niǎo 银胸阔嘴鸟yīng niǎo 莺鸟zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo , zài dì yuàn zuò lián lǐ zhī 在天愿做比翼鸟,在地愿做连理枝zhī gēng niǎo 知更鸟Zhōng huá lóng niǎo 中华龙鸟zhū bèi zhuó huā niǎo 朱背啄花鸟zhú zhuó mù niǎo 竹啄木鸟zhuó huā niǎo 啄花鸟zhuó mù niǎo 啄木鸟zǐ bèi liáng niǎo 紫背椋鸟zǐ chì liáng niǎo 紫翅椋鸟zǐ jiá zhí zuǐ tài yáng niǎo 紫颊直嘴太阳鸟zǐ sè huā mì niǎo 紫色花蜜鸟zōng fù zhuó mù niǎo 棕腹啄木鸟zōng jǐng xī niǎo 棕颈犀鸟zǔ niǎo 祖鸟zǔ niǎo lèi 祖鸟类