Có 1 kết quả:

niǎo shòu

1/1

niǎo shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) birds and beasts
(2) fauna