Có 1 kết quả:

niǎo cháo

1/1

niǎo cháo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bird's nest
(2) nickname for Beijing 2008 Olympic stadium