Có 1 kết quả:

jiū hé

1/1

jiū hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 糾合|纠合[jiu1 he2]