Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 7
Bộ: niǎo 鳥 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ丶ノフ丶フ一
Thương Hiệt: EPYM (水心卜一)
Unicode: U+9E21
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt:
Âm Nôm:
Âm Quảng Đông: gai1

Tự hình 3

Dị thể 4

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

con gà

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 雞.
2. Giản thể của chữ 鷄.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 雞 (bộ 隹).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 雞

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Con) gà: 母雞 Gà mái; 錦雞 Gà gô; 火雞 Gà tây;
②【雞䰽】kê gian [jijian] Sự giao hợp đồng tính (giữa con trai với nhau).

Từ điển Trung-Anh

(1) fowl
(2) chicken
(3) CL:隻|只[zhi1]
(4) (slang) prostitute

Từ ghép 205

Ā ěr tài xuě jī 阿尔泰雪鸡àn fù xuě jī 暗腹雪鸡bái fù jǐn jī 白腹锦鸡bái hóu bān yāng jī 白喉斑秧鸡bái mǎ jī 白马鸡bái méi yāng jī 白眉秧鸡bái qiē jī 白切鸡bái zhǎn jī 白斩鸡bān wěi zhēn jī 斑尾榛鸡bān xié tián jī 斑胁田鸡bān xiōng tián jī 斑胸田鸡Bǎo jī 宝鸡Bǎo jī Shì 宝鸡市bèn jī 笨鸡cǎo jī 草鸡chái jī 柴鸡cháng jiǎo yāng jī 长脚秧鸡chǎo jī dàn 炒鸡蛋chě jī ba dàn 扯鸡巴蛋chú jī 雏鸡dǎ jī xuè 打鸡血dà shí jī 大石鸡dāi ruò mù jī 呆若木鸡dǒng jī 董鸡dǒu jiǔ zhī jī 斗酒只鸡dòu jī 斗鸡dòu jī yǎn 斗鸡眼dòu jī zǒu mǎ 斗鸡走马fàng shān jī 放山鸡fèng tóu mài jī 凤头麦鸡gē jī yān yòng niú dāo 割鸡焉用牛刀gōng bǎo jī dīng 宫保鸡丁gōng bào jī dīng 宫爆鸡丁gōng jī 公鸡gǔ dǐng jī 骨顶鸡hé jī 鹖鸡hè lì jī qún 鹤立鸡群hè mǎ jī 褐马鸡hēi fù shā jī 黑腹沙鸡hēi qín jī 黑琴鸡hēi shuǐ jī 黑水鸡hēi zuǐ sōng jī 黑嘴松鸡hóng fù jǐn jī 红腹锦鸡hóng tuǐ bān yāng jī 红腿斑秧鸡hóng xiōng tián jī 红胸田鸡hóng yuán jī 红原鸡huā jī 花鸡huā tián jī 花田鸡huā wěi zhēn jī 花尾榛鸡huáng jiá mài jī 黄颊麦鸡huáng shǔ láng gěi jī bài nián 黄鼠狼给鸡拜年huáng shǔ láng gěi jī bài nián , méi ān hǎo xīn 黄鼠狼给鸡拜年,没安好心huī tóu mài jī 灰头麦鸡huī xiōng zhú jī 灰胸竹鸡huǒ jī 火鸡jī ba 鸡巴jī bāi 鸡掰jī chì mù 鸡翅木jī dàn 鸡蛋jī dàn chǎo fàn 鸡蛋炒饭jī dàn guǒ 鸡蛋果jī dàn kér 鸡蛋壳儿jī dàn li tiāo gǔ tou 鸡蛋里挑骨头jī dàn qīng 鸡蛋清jī dīng 鸡丁jī fēi dàn dǎ 鸡飞蛋打jī gū 鸡菇jī guān 鸡冠jī guān huā 鸡冠花jī huò luàn 鸡霍乱jī jī 鸡鸡jī jiān 鸡奸jī jiǎo 鸡脚jī jīng 鸡精jī kuài 鸡块jī lèi 鸡肋jī líng gǒu suì 鸡零狗碎jī máo 鸡毛jī máo diàn 鸡毛店jī máo suàn pí 鸡毛蒜皮jī mǐ huā 鸡米花jī míng gǒu dào 鸡鸣狗盗jī nèi jīn 鸡内金jī nián 鸡年jī pá 鸡扒jī pái 鸡排jī pí gē da 鸡皮疙瘩jī pó 鸡婆jī quǎn bù níng 鸡犬不宁jī quǎn shēng tiān 鸡犬升天jī ròu 鸡肉jī tāng 鸡汤jī tián jī 姬田鸡jī tóng yā jiǎng 鸡同鸭讲jī tóu mǐ 鸡头米jī tuǐ 鸡腿jī tuǐ gū 鸡腿菇jī wěi jiǔ 鸡尾酒jī wù 鸡鹜jī xīn lǐng 鸡心领jī xuè shí 鸡血石jī yǎn 鸡眼jī zéi 鸡贼jī zhēn 鸡珍jī zǐr 鸡子儿jī zōng 鸡枞jiā xiāng jī 家乡鸡jià jī suí jī 嫁鸡随鸡jià jī suí jī , jià gǒu suí gǒu 嫁鸡随鸡,嫁狗随狗jiào jī 叫鸡jīn jī 金鸡jīn jī dú lì 金鸡独立jīn jī nà 金鸡纳jīn jī nà shù 金鸡纳树jīn jī nà shuāng 金鸡纳霜jǐn jī 锦鸡jù chì mài jī 距翅麦鸡kǎo jī 烤鸡Kěn dé jī Zhá jī 肯德基炸鸡kǒu shuǐ jī 口水鸡kūn jī 鹍鸡kūn jī qǔ 鹍鸡曲lán mǎ jī 蓝马鸡lán xiōng yāng jī 蓝胸秧鸡lián chì jī 镰翅鸡luò tāng jī 落汤鸡mǎ shā jī 马杀鸡máo tuǐ shā jī 毛腿沙鸡mǔ jī 母鸡ná zhe jī máo dàng lìng jiàn 拿着鸡毛当令箭nǎi yóu jī dàn 奶油鸡蛋niǎo bù lā shǐ , jī bù shēng dàn 鸟不拉屎,鸡不生蛋níng méng jī 柠檬鸡nìng wéi jī tóu , bù wéi fèng wěi 宁为鸡头,不为凤尾nìng zuò jī tóu , bù zuò fèng wěi 宁做鸡头,不做凤尾pìn jī mǔ míng 牝鸡牡鸣pìn jī sī chén 牝鸡司晨pǔ tōng yāng jī 普通秧鸡ròu chuí mài jī 肉垂麦鸡ròu jī 肉鸡shā jī gěi hóu kàn 杀鸡给猴看shā jī jǐng hóu 杀鸡儆猴shā jī jǐng hóu 杀鸡警猴shā jī qǔ luǎn 杀鸡取卵shā jī xià hóu 杀鸡吓猴shā jī yān yòng niú dāo 杀鸡焉用牛刀shā jī zǎi é 杀鸡宰鹅shān jī 山鸡sháo jī 勺鸡shēn jī tāng 参鸡汤shí huǒ jī 食火鸡shí jī 石鸡shǒu wú fù jī zhī lì 手无缚鸡之力shǔ dù jī cháng 鼠肚鸡肠shuǐ jī 水鸡shuǐ jī zǐ 水鸡子sì yǎn tián jī 四眼田鸡sōng jī 松鸡tān jī dàn 摊鸡蛋tián jī 田鸡tiě gōng jī 铁公鸡tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ 偷鸡不成蚀把米tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ 偷鸡不着蚀把米tōu jī mō gǒu 偷鸡摸狗tǔ jī 土鸡tǔ shòu jī 吐绶鸡tuó jī 驼鸡wén jī qǐ wǔ 闻鸡起舞wèn kè shā jī 问客杀鸡wū gǔ jī 乌骨鸡wū jī 乌鸡Wǔ shān jī 武山鸡xī fāng sōng jī 西方松鸡xī fāng yāng jī 西方秧鸡Xī zàng máo tuǐ shā jī 西藏毛腿沙鸡xián sū jī 咸酥鸡xiǎo dù jī cháng 小肚鸡肠xiǎo jī 小鸡xiǎo jī jī 小鸡鸡xiǎo tián jī 小田鸡Xīn jiāng xiǎo pán jī 新疆小盘鸡xióng jī 雄鸡yǎng jī chǎng 养鸡场yāo guǒ jī dīng 腰果鸡丁yě jī 野鸡yě jī dà xué 野鸡大学yī rén dé dào , jī quǎn shēng tiān 一人得道,鸡犬升天yóu jī 油鸡yǒu jī 酉鸡Zàng mǎ jī 藏马鸡Zàng xuě jī 藏雪鸡zhá jī 炸鸡zhá zǐ jī 炸子鸡zhēn jī 榛鸡zhī jī dǒu jiǔ 只鸡斗酒zhǐ jī mà gǒu 指鸡骂狗zhì jī 雉鸡zhú sī jī 竹丝鸡zǐ shuǐ jī 紫水鸡zōng bèi tián jī 棕背田鸡zōng xiōng zhú jī 棕胸竹鸡zǒu dì jī 走地鸡zuì jī 醉鸡Zuǒ Zōng táng jī 左宗棠鸡zuò jī 做鸡