Có 1 kết quả:

jī pó

1/1

jī pó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) hen
(2) prostitute
(3) (Tw) interfering
(4) nosy
(5) busybody (from Taiwanese 家婆, POJ pr. [ke-pô])