Có 1 kết quả:

jī máo suàn pí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) chicken feather, garlic skin (idiom); trivial matter
(2) kitchen trash