Có 1 kết quả:

jī jīng

1/1

jī jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chicken bouillon powder (PRC)
(2) essence of chicken, concentrated chicken stock sold as a tonic (Tw)