Có 1 kết quả:

yuān wěi

1/1

yuān wěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Iricdaceae, the iris family