Có 1 kết quả:

míng bù píng

1/1

míng bù píng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cry out against injustice
(2) to protest unfairness