Có 1 kết quả:

yā huán

1/1

yā huán

giản thể

Từ điển phổ thông

búi tóc đen bóng