Có 1 kết quả:

zhèn yǔ

1/1

zhèn yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the poisonous feathers of the legendary bird Zhen 鴆|鸩