Có 2 kết quả:

lú cílú sī

1/2

lú cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cormorant

lú sī

giản thể

Từ điển phổ thông

chim bói cá