Có 1 kết quả:

ㄧㄚ
Âm Pinyin: ㄧㄚ
Tổng nét: 10
Bộ: niǎo 鳥 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丨ノフ丶フ一
Thương Hiệt: WLPYM (田中心卜一)
Unicode: U+9E2D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: áp
Âm Nôm: áp
Âm Quảng Đông: aap3, ngaap3

Tự hình 2

Dị thể 6

1/1

ㄧㄚ

giản thể

Từ điển phổ thông

con vịt

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鴨.

Từ điển Trần Văn Chánh

(Con) vịt: 烤鴨 Vịt quay; 鴨蛋 Trứng vịt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鴨

Từ điển Trung-Anh

(1) duck
(2) CL:隻|只[zhi1]
(3) (slang) male prostitute

Từ ghép 71

bái méi yā 白眉鸭bái qiū shā yā 白秋沙鸭bái tóu yìng wěi yā 白头硬尾鸭bān bèi qián yā 斑背潜鸭bān liǎn hǎi fān yā 斑脸海番鸭bān zuǐ yā 斑嘴鸭bǎn yā 板鸭Běi jīng kǎo yā 北京烤鸭cháng wěi yā 长尾鸭chī yā dàn 吃鸭蛋chì bǎng yā 赤膀鸭chì jǐng yā 赤颈鸭chì má yā 赤麻鸭chì zuǐ qián yā 赤嘴潜鸭Chǒu Xiǎo yā 丑小鸭chǒu yā 丑鸭chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春江水暖鸭先知diér yā zi 蹀儿鸭子fān bèi qián yā 帆背潜鸭fèng tóu qián yā 凤头潜鸭gǎn yā zi shàng jià 赶鸭子上架guān má yā 冠麻鸭hàn yā zi 旱鸭子hēi hǎi fān yā 黑海番鸭hóng tóu qián yā 红头潜鸭hóng xiōng qiū shā yā 红胸秋沙鸭huā liǎn yā 花脸鸭huáng yā 黄鸭jī tóng yā jiǎng 鸡同鸭讲jiā yā 家鸭jiā yā lǜ tóu yā 家鸭绿头鸭jiǎo yā zi 脚鸭子kǎo yā 烤鸭lì shù yā 栗树鸭liú yā 瘤鸭lǜ chì yā 绿翅鸭lǜ tóu yā 绿头鸭luó wén yā 罗纹鸭máo yā dàn 毛鸭蛋Měi zhōu lǜ chì yā 美洲绿翅鸭pí zuǐ yā 琵嘴鸭pú táo xiōng yā 葡萄胸鸭pǔ tōng qiū shā yā 普通秋沙鸭qiào bí má yā 翘鼻麻鸭qīng tóu qián yā 青头潜鸭què yā 鹊鸭Shuāng yā shān 双鸭山Shuāng yā shān shì 双鸭山市Táng Lǎo yā 唐老鸭tián yā 填鸭tián yā shì 填鸭式tú yā 涂鸭xián yā dàn 咸鸭蛋xiǎo róng yā 小绒鸭yā bà 鸭霸yā dàn qīng 鸭蛋青yā lí 鸭梨yā shé mào 鸭舌帽yā zhǎng 鸭掌yā zǐ dàn 鸭仔蛋yā zi 鸭子yā zǐr 鸭子儿yā zuǐ lóng 鸭嘴龙yā zuǐ shòu 鸭嘴兽yě yā 野鸭Yìn miǎn bān zuǐ yā 印缅斑嘴鸭yún shí bān yā 云石斑鸭zhēn wěi yā 针尾鸭Zhōng huá qiū shā yā 中华秋沙鸭zōng jǐng yā 棕颈鸭zuò yā 做鸭