Có 1 kết quả:

yā zi

1/1

yā zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) duck
(2) male prostitute (slang)