Có 1 kết quả:

qú yán liù ㄑㄩˊ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) robin accentor (Prunella rubeculoides)