Có 1 kết quả:

qú yán liù

1/1

qú yán liù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) robin accentor (Prunella rubeculoides)