Có 1 kết quả:

luán xiáng fèng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. firebirds soar, phoenix gather (idiom); a distinguished literary group