Có 1 kết quả:

é hóu líng

1/1

é hóu líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang