Có 1 kết quả:

méi ㄇㄟˊ
Âm Pinyin: méi ㄇㄟˊ
Tổng nét: 14
Bộ: niǎo 鳥 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: フ丨一ノ丨フ一一一ノフ丶フ一
Thương Hiệt: AUPYM (日山心卜一)
Unicode: U+9E5B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

méi ㄇㄟˊ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

babbler (bird)

Từ ghép 144

bái diǎn zào méi 白点噪鹛bái ěr qí méi 白耳奇鹛bái fù fèng méi 白腹凤鹛bái fù yōu méi 白腹幽鹛bái guān zào méi 白冠噪鹛bái hóu zào méi 白喉噪鹛bái jiá zào méi 白颊噪鹛bái jǐng zào méi 白颈噪鹛bái kuàng bān chì méi 白眶斑翅鹛bái kuàng què méi 白眶雀鹛bái lǐng fèng méi 白领凤鹛bái méi què méi 白眉雀鹛bái tóu jú méi 白头䴗鹛bái xiàng fèng méi 白项凤鹛bān bèi zào méi 斑背噪鹛bān chì liáo méi 斑翅鹩鹛bān hóu xī méi 斑喉希鹛bān jǐng suì méi 斑颈穗鹛bān xié jī méi 斑胁姬鹛bān xiōng gōu zuǐ méi 斑胸钩嘴鹛bān xiōng zào méi 斑胸噪鹛bǎo xìng méi què 宝兴鹛雀cháng wěi liáo méi 长尾鹩鹛cháng wěi qí méi 长尾奇鹛cháng zuǐ gōu zuǐ méi 长嘴钩嘴鹛cháng zuǐ liáo méi 长嘴鹩鹛chéng chì zào méi 橙翅噪鹛chì wěi zào méi 赤尾噪鹛chún sè zào méi 纯色噪鹛dà cǎo méi 大草鹛dà zào méi 大噪鹛dàn hóu liáo méi 淡喉鹩鹛dàn lǜ jú méi 淡绿䴗鹛diàn guān zào méi 靛冠噪鹛duǎn wěi jiāo méi 短尾鹪鹛duǎn wěi liáo méi 短尾鹩鹛gāo shān què méi 高山雀鹛hè dǐng què méi 褐顶雀鹛hè liǎn què méi 褐脸雀鹛hè tóu fèng méi 褐头凤鹛hè tóu què méi 褐头雀鹛hè xié què méi 褐胁雀鹛hè xiōng zào méi 褐胸噪鹛hēi dǐng qí méi 黑顶奇鹛hēi dǐng zào méi 黑顶噪鹛hēi é fèng méi 黑额凤鹛hēi é shān zào méi 黑额山噪鹛hēi hóu zào méi 黑喉噪鹛hēi kē suì méi 黑颏穗鹛hēi liǎn zào méi 黑脸噪鹛hēi lǐng zào méi 黑领噪鹛hēi méi què méi 黑眉雀鹛hēi tóu qí méi 黑头奇鹛hēi tóu suì méi 黑头穗鹛hóng chì jú méi 红翅䴗鹛hóng chì sǒu méi 红翅薮鹛hóng dǐng méi 红顶鹛hóng é suì méi 红额穗鹛hóng tóu suì méi 红头穗鹛hóng tóu zào méi 红头噪鹛hóng zuǐ gōu zuǐ méi 红嘴钩嘴鹛Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi 华南斑胸钩嘴鹛huáng hóu què méi 黄喉雀鹛huáng hóu zào méi 黄喉噪鹛huáng jǐng fèng méi 黄颈凤鹛huáng zhì sǒu méi 黄痣薮鹛huī chì zào méi 灰翅噪鹛huī fù zào méi 灰腹噪鹛huī kuàng què méi 灰眶雀鹛huī qí méi 灰奇鹛huī tóu bān chì méi 灰头斑翅鹛huī tóu què méi 灰头雀鹛huī tóu sǒu méi 灰头薮鹛huī xié zào méi 灰胁噪鹛huī xiōng sǒu méi 灰胸薮鹛huī yán jiāo méi 灰岩鹪鹛huǒ wěi lǜ méi 火尾绿鹛huǒ wěi xī méi 火尾希鹛jiàn zuǐ méi 剑嘴鹛jīn chì zào méi 金翅噪鹛jīn é què méi 金额雀鹛jīn tóu suì méi 金头穗鹛jīn xiōng què méi 金胸雀鹛jīn yǎn méi què 金眼鹛雀lán chì xī méi 蓝翅希鹛lán chì zào méi 蓝翅噪鹛lì bèi qí méi 栗背奇鹛lì é jú méi 栗额䴗鹛lì ěr fèng méi 栗耳凤鹛lì hóu jú méi 栗喉䴗鹛lì jiá zào méi 栗颊噪鹛lì jǐng zào méi 栗颈噪鹛lì sè qí méi 丽色奇鹛lì sè zào méi 丽色噪鹛lì tóu què méi 栗头雀鹛lì xīng liáo méi 丽星鹩鹛lì xīng zào méi 丽星噪鹛lín xiōng jiāo méi 鳞胸鹪鹛lǐng jú méi 领䴗鹛Lù dé què méi 路德雀鹛máo wén cǎo méi 矛纹草鹛Nǎo méng duǎn wěi méi 瑙蒙短尾鹛Ní bó ěr jiāo méi 尼泊尔鹪鹛Nòng gǎng suì méi 弄岗穗鹛shān méi 山鹛shān zào méi 山噪鹛Tái wān bái hóu zào méi 台湾白喉噪鹛Tái wān bān chì méi 台湾斑翅鹛Tái wān bān xiōng gōu zuǐ méi 台湾斑胸钩嘴鹛Tái wān jiāo méi 台湾鹪鹛Tái wān què méi 台湾雀鹛Tái wān zōng jǐng gōu zuǐ méi 台湾棕颈钩嘴鹛Tái wān zōng zào méi 台湾棕噪鹛tiáo wén zào méi 条纹噪鹛wén hóu fèng méi 纹喉凤鹛wén tóu bān chì méi 纹头斑翅鹛wén xiōng bān chì méi 纹胸斑翅鹛wén xiōng jiāo méi 纹胸鹪鹛wén xiōng méi 纹胸鹛xī nán lì ěr fèng méi 西南栗耳凤鹛xì wén zào méi 细纹噪鹛xiǎo hēi lǐng zào méi 小黑领噪鹛xiǎo lín xiōng jiāo méi 小鳞胸鹪鹛xiē zuǐ liáo méi 楔嘴鹩鹛xiù é bān chì méi 锈额斑翅鹛xiù liǎn gōu zuǐ méi 锈脸钩嘴鹛yǎn wén zào méi 眼纹噪鹛yín ěr zào méi 银耳噪鹛yìn miǎn hè tóu què méi 印缅褐头雀鹛Yù Shān què méi 玉山雀鹛Yù Shān zào méi 玉山噪鹛zá sè zào méi 杂色噪鹛zōng cǎo méi 棕草鹛zōng fù jú méi 棕腹䴗鹛zōng gāng fèng méi 棕肛凤鹛zōng hóu què méi 棕喉雀鹛zōng jǐng gōu zuǐ méi 棕颈钩嘴鹛zōng kē zào méi 棕颏噪鹛zōng tóu gōu zuǐ méi 棕头钩嘴鹛zōng tóu què méi 棕头雀鹛zōng tóu yōu méi 棕头幽鹛zōng tún zào méi 棕臀噪鹛zōng xiōng yǎ méi 棕胸雅鹛zōng zào méi 棕噪鹛