Có 1 kết quả:

zhè gū

1/1

zhè gū

giản thể

Từ điển phổ thông

chim chá cô (giá cô), chim ngói, gà gô

Từ điển Trung-Anh

partridge